A jelen adatvédelmi tájékoztató azt ismerteti, hogy miként kezeljük az Ön által megadott és az Iveco S.p.A. („mi”, illetve ennek ragozott formái, vagy a „Vállalat”) által gyűjtött személyes adatokat („adatok”) a vonatkozó jogszabályoknak és rendeleteknek megfelelően. Elkötelezettek vagyunk személyes adatainak védelme és tiszteletben tartása mellett.

1. SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE

Az Ön által egy adott szolgáltatás igénybevétele érdekekében vagy üzleti kapcsolat részeként megadott adatokat (például személyazonosító vagy kapcsolati adatokat, szakmai adatokat, pénzügyi vagy technikai információkat) gyűjthetjük, kezelhetjük és tárolhatjuk.

Rendszerint ezeket az adatokat Ön adja meg a számunkra, azonban egyes esetekben harmadik felektől vagy nyilvános nyilvántartásokból is gyűjthetünk Önre vonatkozó adatokat. Az ilyen harmadik felektől szerzett adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett gyakorlatnak megfelelően védjük.

2. SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA

A gyűjtött adatokat a következő célokra használhatjuk fel:

Az adatok kezelése történhet papíralapon, automatizált vagy elektronikus módon levélben vagy e-mailben, telefonon (pl. automatizált telefonhívások, SMS, MMS), faxon vagy bármilyen egyéb módon (pl. weboldal, mobilalkalmazás).

Az adatok gyűjtése és kezelése a szerződés, jogi kötelezettségek és a mi adatkezeléshez fűződő kifejezett és jogos érdekünk alapján történik az (i), (ii), (iii) és (iv) pontok esetében, és az Ön kifejezett hozzájárulása alapján a (v), (vi) pontokban részletezett marketing célok esetében. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön megadta hozzájárulását, azt bármikor visszavonhatja.

Az adatok kezelése történhet elektronikusan IT rendszerekben, és manuálisan, papíralapon. Az adatokat a teljes életciklus alatt kezeljük és tároljuk, biztosítjuk azok biztonságát és bizalmas jellegét a tisztességesség, a törvényesség és átláthatóság elveinek betartása mellett, és a vonatkozó jogszabályok és rendeletek rendelkezéseivel összhangban.

3. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS MEGTAGADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

Az adatok megadása soha nem kötelező. Amennyiben azonban Ön megtagadja azon adatainak megadását, amelyek szükségesek egy szolgáltatás nyújtásához vagy egy termék biztosításához, előfordulhat, hogy nem tudjuk nyújtani a kért szolgáltatást vagy biztosítani a kért terméket, vagy a kért szolgáltatást vagy terméket az optimálisnál alacsonyabb szinten tudjuk csak biztosítani.

4. A SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA

A beruházási javakat előállító ágazat egy globális vezető vállalatcsoportjának, a Iveco Groupa részét képezzük. Az adatokat megoszthatjuk és közölhetjük leányvállalatainkkal és a Iveco Group társult vállalataival, megbízható külső partnerekkel, szolgáltatókkal, hivatalos kereskedőkkel és forgalmazókkal, valamint üzletfelekkel az Európai Unióban vagy azon kívül, amelyeket speciális szerződéses kötelezettség köt, és az adatokat kizárólag a fent felsorolt célokból használják fel.

Az adatokat közölhetjük harmadik felekkel jogi kötelezettségeknek való megfelelés, a mi, illetve a Iveco Group biztonságának biztosítása és fenntartása, a mi, illetve a Iveco Group jogainak vagy tulajdonának védelme, hatósági előírások végrehajtása, vagy jogaink igazságügyi hatóság előtti érvényesítése érdekében.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

A fent részletezett adatkezelési tevékenységek végrehajtása érdekében az adatokat továbbíthatjuk az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba, ideértve ezen adatoknak a megbízásunkból eljáró szervezetek általi tárolását digitális vagy fizikai adatbázisokban. Az adatbázis-kezelés és adatkezelés az adatkezelési célokra korlátozódik, és az az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak és rendeleteknek megfelelően történik.

Amennyiben az adatokat az EGT-n kívülre továbbítja, a Vállalat minden megfelelő szerződéses intézkedést megtesz az adatok megfelelő védelmének garantálása érdekében, beleértve többek között az EU Bizottsága által a személyes adatok EGT-n kívülre továbbítására vonatkozó általános adatvédelmi feltételeken alapuló megállapodásokat.

6. A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSE

Személyes adatait rendszereinkben és archívumainkban mindaddig megőrizzük, ameddig az a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett célok eléréséhez szükséges, figyelemmel adott esetben a törvényi és szerződéses előírásokra.

Amennyiben az adatok már nem szükségesek abból a célból, amely érdekében az adatkezelés történt, az adatokat töröljük, vagy olyan formában őrizzük meg, amely nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, feltéve, hogy törvény nem kötelez vagy hatalmaz fel minket a szóban forgó adatok megőrzésére. Az adatokat hosszabb ideig is megőrizhetjük, amennyiben az szükséges az érdekeink megvédéséhez a szolgáltatások nyújtásával, a termékek biztosításával vagy az adatok kezelésével összefüggő esetleges felelősséggel kapcsolatban.

A marketing célból kezelt adatokat mindaddig megőrizzük, ameddig Ön vissza nem vonja hozzájárulását, és minden esetben a fent említett elveknek, továbbá a vonatkozó adatvédelmi hatóság e tekintetben kiadott iránymutatásainak megfelelően.

7. ADATKEZELŐ

A jelen adatvédelmi tájékoztató keretében az Iveco S.p.A. (székhely: 10156 Torino, via Puglia 35, Italia) az adatkezelő az általa gyűjtött, kezelt és tárolt adatok tekintetében.

8. AZ ÖN JOGAI AZ ADATAI TEKINTETÉBEN

Ön gyakorolhatja az alkalmazandó jogszabályokban és rendeletekben meghatározott jogait, amelyek többek között az alábbiak:

A fenti jogokat a velünk az alábbi módokon történő kapcsolatfelvétel útján gyakorolhatja:

Amennyiben Ön kérést küld nekünk, előfordulhat, hogy további személyes adatokat kérünk Öntől az Ön személyazonosságának ellenőrzése és szükség esetén kapcsolatfelvétel céljából. Ezeket az adatok az egyéb, már tárolt adatokkal együtt kérésének teljesítése érdekében kezeljük a vonatkozó jogszabály által előírt módon. Szükség esetén bizonyos információk más, adatai szempontjából adatfeldolgozóként eljáró vállaltok számára is továbbíthatók kérésének teljesítése érdekében. Adatait a kérésének értékeléséhez és kezeléséhez szükséges ideig fogjuk kezelni, amelyet követően adatait archiváljuk annyi időre, amely lehetővé teszi számunkra, hogy igazoljuk, hogy kérésének megfelelően és kellő időben eleget tettünk.

9. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ AKTUALIZÁLÁSA

Ezt az adatvédelmi tájékoztatót 2022 januàr aktualizáltuk. Fenntartjuk a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatót időről időre módosítsuk vagy aktualizáljuk, hogy az tükrözze a megváltozott törvényi előírásokat vagy adatkezelési tevékenységünket.